Ochrana údajů

Prohlášení o ochraně soukromí

Úvod

Společnost Prohallsport s.r.o., se sídlem Branická 213/53, 147 00 Praha 4, IČO: 05276501, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261063 (dále jen „Prohallsport“) si uvědomuje, že můžete mít možné obavy z toho, jak jsou používány Vaše osobní údaje. Uznáváme důležitost ochrany Vašeho soukromí. V souladu s předpisy platnými pro zpracování osobních údajů je společnost Prohallsport „Správcem osobních údajů“.

Správce dodržuje povinnosti vyplývající z nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a platných právních předpisů, které v České republice implementují GDPR, zejména pak zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Toto Prohlášení o ochraně soukromí vysvětluje, jak společnost Prohallsport shromažďuje a spravuje Vaše osobní údaje. Toto Prohlášení o ochraně soukromí dále obsahuje informace o tom, které údaje shromažďujeme, jak je užíváme, proč je potřebujeme a jak Vám to může být k užitku.

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky nebo chcete-li uplatnit kterékoli z Vašich práv jakožto subjektu údajů, kontaktujte nás zde formou e-mailu.

Toto Prohlášení o ochraně soukromí bylo naposledy aktualizováno dne 7. 2. 2023.

 

Základní zásady a náš závazek chránit soukromí

V Prohallsport jsme povinni chránit Vaše právo na soukromí. Máme za cíl chránit všechny osobní údaje, které máme u sebe, odpovědným způsobem spravovat Vaše osobní údaje a transparentně uplatňovat své postupy. Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto jsme se sami zavázali dodržovat tyto základní zásady:

 • nejste povinni poskytovat žádné osobní údaje, které požadujeme. Pokud se rozhodnete je neposkytnout, nemusíme být schopni poskytovat Vám některé služby nebo výrobky;
 • Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze pro účely uvedené v tomto Prohlášení o ochraně soukromí nebo ke konkrétním účelům, které s Vámi sdílíme a/nebo s nimiž jste dali souhlas;
 • snažíme se shromažďovat, zpracovávat a užívat co možná nejméně osobních údajů;
 • pokud shromažďujeme Vaše osobní údaje, snažíme se uchovávat je co možná nejpřesnější a nejaktuálnější;
 • jestliže námi shromážděné osobní údaje již nejsou potřebné pro žádný účel a není od nás ze zákona vyžadováno je uchovávat, učiníme vše, co budeme moci, k jejich výmazu, zničení nebo trvalé anonymizaci;
 • Vaše osobní údaje nebudou sdíleny, prodávány, pronajímány ani zpřístupňovány jiným způsobem než tak, jak je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně soukromí.

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Osobní údaje, které shromažďujeme, se liší v závislosti na účelu jejich shromažďování a výrobku nebo službě, kterou Vám poskytujeme.
Můžeme obecně shromažďovat přímo od vás tyto druhy osobních údajů:

 1. osobní kontaktní údaje, např. Vaše jméno, e-mailovou adresu, fyzickou adresu a telefonní čísla;
 2. historii Vašeho prohlížeče, např. stránky, které prohlížíte, datum a místo jejich prohlížení a IP adresu;

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat i nepřímo, a to tehdy, když:

 1. sdílíte obsah na stránkách sociálních médií, na webových stránkách nebo aplikacích souvisejících s našimi výrobky nebo v reakci na naše propagační materiály na sociálních médiích; nebo
 2. čteme nebo shromažďujeme Vaše osobní údaje v rámci údajů shromážděných jinými webovými stránkami (můžeme např. umístit reklamu na webových stránkách třetí osoby a když kliknete na tuto reklamu, můžeme získat informace o Vás a jiných návštěvnících těchto webových stránek, abychom mohli změřit dosah a úspěch takové reklamy).

 

Zvláštní kategorie osobních údajů

Společnost Prohallsport se v zásadě nesnaží zpracovávat zvláštní kategorii osobních údajů, tj. citlivé údaje, které se Vás týkají.

 

Proč shromažďujeme a užíváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje shromažďujeme proto, abychom Vám mohli poskytovat ty nejlepší internetové zážitky a vysoce kvalitní zákaznický servis. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, uchovávat, užívat a zpřístupňovat zejména k těmto účelům:

 1. k tomu, abychom mohli vyřídit Vaše dotazy a žádosti a posuzovali a řešili veškeré reklamace, žádosti a stížnosti;
 2. za účelem vývoje a zdokonalování našich výrobků, služeb, způsobů komunikace a fungování našich webových stránek;
 3. za účelem řízení našich každodenních obchodních potřeb souvisejících s Vaší účastí v našich propagačních aktivitách nebo Vašich poptávkách, požadavcích či dotazech;
 4. k ověřování totožnosti osob, které nás kontaktují telefonicky, pomocí elektronických prostředků nebo jinak;

 

Právní základ

Právní základy pro použití Vašich osobních údajů, jak je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, jsou následující:

 1. Smluvní nezbytnost: použití Vašich osobních údajů je nezbytné k plnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy s Vámi nebo k provedení kroků před uzavřením smlouvy s Vámi.
 2. Dodržování zákonných povinností: naše použití Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění našich zákonných povinností.
 3. Oprávněné zájmy: naše použití Vašich osobních údajů je nezbytné pro naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy jiných osob. Naše oprávněné zájmy mohou zahrnovat následující:
  1. vedení, růst a rozvoj naší společnosti;
  2. provoz a zajištění bezpečnosti našich webových stránek a aplikací;
  3. marketing, průzkum trhu a rozvoj podnikání;
  4. poskytování služeb našim zákazníkům;
  5. zadávání, sledování a zajištění plnění objednávek u našich dodavatelů;
  6. investování do nových produktů a jejich zavádění ve prospěch komunit, v nichž působíme;
  7. pro interní administrativní účely skupiny; a
  8. vytvářet profily (např. skupiny, které mohou mít společné charakteristiky) a poskytovat Vám personalizované zprávy a tipy o produktech přímo, jakož i prostřednictvím tradičních a sociálních mediálních kampaní na základě Vašich zájmů a preferencí. Více informací o tom, jak jsou Vaše osobní údaje používány a jak se můžete odhlásit, je vysvětleno níže v části „Profilování a automatizované rozhodování“ tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

  Kdykoli shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje na právním základě oprávněných zájmů, dbáme na to, aby to nepřevážilo nad Vašimi právy jako jednotlivce.

 4. Souhlas: Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu. Pokud jste souhlas udělili, ale později si to rozmyslíte, můžete jej odvolat tak, že nás kontaktujete, a my přestaneme Vaše osobní údaje takto zpracovávat. Pokud však svůj souhlas odvoláte, může to mít dopad na naši schopnost poskytovat Vám naše produkty a související služby.

 

Vaše práva

Když zpracováváme Vaše osobní údaje, máte k dispozici řadu práv, která můžete kdykoli uplatnit. Dále uvádíme přehled těchto práv společně s tím, co pro Vás znamenají. Svá práva můžete uplatnit kdykoli prostřednictvím naší naší kontaktní stránky formou e-mailu.

Právo na informace

Máte právo získat jasné, transparentní a snadno srozumitelné informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Proto Vám poskytujeme informace uvedené v tomto Prohlášení o ochraně soukromí.

Právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu

Máte právo získat kdykoli přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo aktualizaci. Chápeme důležitost tohoto práva, a pokud je chcete uplatnit, spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky formou e-mailu.

Právo na přenositelnost údajů

Vaše osobní údaje jsou přenositelné. To znamená, že mohou být přemístěny, kopírovány nebo přenášeny elektronicky. Toto právo však platí pouze tehdy, když:

 1. jste dali souhlas se zpracováním osobních údajů;
 2. osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy;
 3. osobní údaje jsou zpracovávány automaticky.

Pokud chcete vykonat své právo na přenositelnost údajů, spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky formou e-mailu.

Právo na výmaz Vašich osobních údajů

Máte právo požádat nás o výmaz vašich osobních údajů, jestliže:

 1. Vaše osobní údaje již nejsou zapotřebí pro účely, pro něž jsme je shromáždili; nebo
 2. zrušíte svůj dřívější souhlas se zpracováním svých osobních údajů, který jste nám dali, a neexistuje žádný jiný právní důvod ke zpracovávání těchto osobních údajů; nebo
 3. vznesete námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu; nebo
 4. vznesete námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem zajištění oprávněných zájmů společnosti Prohallsport (např. ke zdokonalování uživatelských zážitků na webových stránkách);
 5. osobní údaje nejsou zpracovávány zákonným způsobem; nebo
 6. Vaše osobní údaje musí být vymazány za účelem dodržení právních předpisů.

Pokud chcete vymazat své osobní údaje, které uchováváme, spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky formou e-mailu a my podnikneme přiměřené kroky k tomu, abychom vyhověli Vaší žádosti v souladu s požadavky právních předpisů.
Jestliže osobní údaje, které shromažďujeme, již nejsou zapotřebí k žádnému účelu a my nejsme ze zákona povinni je uchovávat, uděláme vše, co budeme moci, abychom je vymazali, zničili nebo trvale anonymizovali.

Právo na omezení zpracovávání

Máte právo omezit zpracování svých osobních údajů, jestliže:

 1. se domníváte, že Vaše osobní údaje, které máme k dispozici, nejsou přesné; nebo
 2. osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu se zákonem, ale namísto výmazu si přejete, abychom omezili jejich zpracovávání; nebo
 3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je shromáždili, ale Vy tyto údaje požadujete k potvrzení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků; nebo
 4. jste vznesli námitku proti zpracovávání svých osobních údajů a čekáte na ověření toho, zda Vaše zájmy související s touto námitkou převažují nad oprávněnými důvody ke zpracovávání Vašich osobních údajů.

Pokud chcete omezit zpracovávání svých osobních údajů, spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky formou e-mailu a my podnikneme přiměřené kroky k tomu, abychom vyhověli Vaší žádosti v souladu s požadavky právních předpisů.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů. Spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky formou e-mailu.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Máte právo podat přímo u dozorového orgánu stížnost ohledně našeho zpracovávání osobních údajů. Dozorovým orgánem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727, 170 00 Praha 7-Holešovice, www.uoou.cz.

Právo odvolat souhlas

Pokud se při zpracování osobních údajů spoléháme na Váš souhlas, máte právo jej kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zpracování Vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu.

 

Jak chráníme vaše osobní údaje

Chápeme význam zabezpečení Vašich osobních údajů a činíme vše, co je v našich silách, za účelem jejich ochrany před zneužitím, zásahy, ztrátou, neoprávněným přístupem, modifikací nebo zpřístupněním. Zavedli jsme řadu bezpečnostních opatření na ochranu Vašich osobních údajů. Máme např. zavedeny kontroly přístupu, používáme firewally a zabezpečené servery.

 

Jak dlouho uchováváme osobní údaje

Vaše osobní údaje neuchováváme déle, než je nezbytné pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány. Doba, po kterou osobní údaje uchováváme, závisí na účelu, pro který je shromažďujeme a používáme, na době trvání Vašeho smluvního vztahu s námi a/nebo na době, která je nutná pro dodržení platných zákonů a předpisů, jakož i pro určení, výkon nebo obhajobu našich zákonných práv.

 

Sdílení vašich osobních údajů

Při sdílení Vašich osobních údajů se spřízněnými společnostmi a jinými organizacemi zajišťujeme, abychom tak činili pouze s těmi organizacemi, které zabezpečují a chrání Vaše osobní údaje a dodržují příslušné právní předpisy na ochranu soukromí stejným nebo obdobným způsobem jako my. Vaše osobní údaje nebudou sdíleny, prodávány, pronajímány ani zpřístupňovány jinak, než je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně soukromí. Vaše údaje však sdílíme tehdy, když je to vyžadováno ze zákona a/nebo se státními orgány.

Vaše osobní údaje nebudou sdíleny, prodávány, pronajímány ani zpřístupňovány jinak, než je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně soukromí. Vaše údaje však sdílíme tehdy, když je to vyžadováno ze zákona a/nebo státními orgány.

Vaše osobní údaje budou sdíleny k uvedeným účelům s těmito třetími osobami:

Kategorie třetích osob | Typ osobních údajů | Účel zpracování

 1. Společnosti v rámci skupiny Prohallsport | Všechny typy osobních údajů, které Prohallsport zpracovává | za účelem rozvíjení a zlepšování našich produktů, služeb a komunikace; interní audit; pochopení a posouzení zájmů, požadavků a potřeb zákazníků
 2. Společnosti poskytující služby v oblasti marketingu, služeb a prodeje | Osobní kontaktní údaje, sociální profily, registrační údaje | Distribuce informačních bulletinů a pozvánek na akce, direct e-mailové aktivity, marketingové průzkumy, zasílání upozornění na spotřebitelské soutěže a jejich realizace (včetně vyhodnocení), zobrazování relevantní reklamy na platformách třetích stran
 3. Společnosti poskytující hostingové/cloudové služby a jiné služby v IT podpoře a bezpečnosti | Všechny typy osobních údajů, které Prohallsport zpracovává | Pronájem prostoru pro účely uchovávání elektronických údajů, tvorba a provoz webových stránek, podpora IT
 4. Orgány veřejné moci | Všechny typy osobních údajů, které Prohallsport zpracovává | Splnění zákonných povinností Prohallsport
 5. Poskytovatelé služeb elektronických komunikací a poštovních a doručovacích služeb, poskytovatelé platebních služeb | Osobní kontaktní údaje | Poskytnutí služby v souvislosti s obchodní činností Prohallsport

 

Cookies a jiné technologie

Vaše osobní údaje můžeme rovněž shromažďovat prostřednictvím cookies a jiných technologií. To může nastat tehdy, když navštívíte naše webové stránky nebo webové stránky třetích osob, prohlédnete si naše internetové propagační materiály nebo použijete naše mobilní aplikace/mobilní aplikace třetích osob, přičemž se může jednat o tyto údaje:

 1. informace o prohlížeči a operačním systému na Vašem zařízení;
 2. IP adresu zařízení, které používáte;
 3. naše webové stránky, které si prohlížíte;
 4. odkazy, na které klikáte, když používáte naše služby.

Další informace viz sekce Prohlášení o cookies.

 

Jak nás můžete kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo stížnosti týkající se tohoto Prohlášení o ochraně soukromí nebo zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím prostřednictvím naší kontaktní stránky formou e-mailu.

Máte nějaký dotaz?
KONTAKTUJTE NÁS

Reference